REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEZ SYNERIZ SP. Z O.O.

ZA POMOCĄ SERWISU INTERNETOWEGO RODOcomfort

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia przez Syneriz Sp. z o.o. Usług za pomocą Serwisu Internetowego RODOcomfort, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Usługobiorcy pod adresem plnieodpłatnie.
 3. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie Internetowym RODOcomfort, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu i Regulaminu Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych oraz wniesienia opłaty zgodnie z Cennikiem.
 4. Przez zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną Syneriz Sp. z o.o. zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług za pomocą Serwisu Internetowego RODOcomfort na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2 DEFINICJE

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • „Usługodawcy”– należy przez to rozumieć Syneriz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska nr 111, 00-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730510, NIP: 5252750039, REGON: 380201801, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, e-mail: biuro@rodocomfort.pl – która jako osoba prawna świadczy Usługi drogą elektroniczną;
 • „Usługobiorcy”– należy przez to rozumieć osobę fizyczną niemającą statusu   konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks  cywilny  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną   nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznajezdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą – korzystającą z Serwisu Internetowego przy pomocy utworzonego dla niej przezUsługodawcę Konta Usługobiorcy. Usługobiorca zawierając Umowę oświadcza jednocześnie, że nie jest konsumentem. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a konsumentami;
 • „Stronach”– należy przez to rozumieć łącznie Usługodawcę i Usługobiorcę;
 • „Przedsiębiorstwie” – należy przez to rozumieć zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • „Umowie”– należy przez to rozumieć zawartą przez Strony umowę, której przedmiot obejmuje świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług określonych w niniejszym Regulaminie. Zawarcie Umowy następuje poprzez zarejestrowanie się przez Usługobiorcę, za pośrednictwem witryny www.plzaakceptowanie postanowień Regulaminu i Regulaminu Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, potwierdzenie tej rejestracji przez Usługodawcę oraz wniesienie opłaty zgodnie z Cennikiem przez Usługobiorcę;
 • „Usługach” lub zamiennie „Usłudze”– należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu UŚUDE (Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • „Serwisie Internetowym”– należy przez to rozumieć platformę internetową RODOcomfort administrowaną przez Usługodawcę, dostępną on-line poprzez witrynę rodocomfort.pl, za pośrednictwem której świadczone są przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy;
 • „Systemie Teleinformatycznym”należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907);
 • „Koncie Usługobiorcy” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Usługobiorcy w ramach świadczenia Usług przez Usługodawcę, przy pomocy którego Usługobiorca korzysta z dostępu do Serwisu Internetowego;
 • „Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • „Wzorze Dokumentu”– należy przez to rozumieć plik elektroniczny zawierający wzorcowe, określone treści;
 • „Rejestrach” – należy przez to rozumieć Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania Danych osobowych, Rejestr czynności przetwarzania Danych Osobowych, Rozbudowany rejestr czynności przetwarzania, Rejestr kategorii przetwarzania, Rejestr incydentów, Rejestr użytkowników systemu informatycznego, Rejestr budynków, Rejestr urządzeń i oprogramowania, Rejestr kopii zapasowych;
 • „Pakiecie” – należy przez to rozumieć wybrany przez Usługobiorcę wariant Usług świadczonych przez Usługodawcę. Poszczególne Pakiety różnią się między sobą zakresem świadczonych Usług oraz opłatami;
 • „Usługa Konsultacji”– należy przez to rozumieć udostępnioną przez Usługodawcę Usługę polegającą na udzielaniu porad i wsparcia z zakresu funkcjonalności Serwisu Internetowego przez specjalistę Usługodawcy
 • „Usługa Ochrona RODO” – należy przez to rozumieć Usługę uprawniającą Usługobiorcę do skorzystania ze wsparcia prawnego podmiotu świadczącego usługi prawne w zakresie prawa ochrony danych osobowych w limicie do 8 godzin pracy, w każdym przypadku wszczęcia wobec Usługobiorcy jakiegokolwiek postępowania przez organ ochrony danych zajmujący się nadzorem nad przestrzeganiem przepisów RODO.
 • „Okresie Rozliczeniowym” – należy przez to rozumieć ustalony przez Strony w Umowie okres, w którym Usługobiorca ma prawo korzystać ze stanowiącego jej przedmiot Pakietu;
 • „Cenniku”– należy przez to rozumieć opublikowaną przez Usługodawcę na stronie rodocomfort.pl informację, określającą warunki płatności i opłaty za Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego w ramach poszczególnych Pakietów a w przypadku Usługi Konsultacje oraz innych Usług dodatkowych wykupywanych bezpośrednio po uzyskaniu dostępu do Serwisu Internetowego – opublikowaną w Serwisie Internetowym w odpowiedniej dla danej Usługi zakładce;
 • „Informacji Poufnej”należy przez to rozumieć informację poufną uzyskaną w związku z zawartą pomiędzy Stronami Umową, w szczególności każdą informację strategiczną, techniczną, technologiczną, prawną, biznesową, handlową i organizacyjną, umieszczoną w Serwisie Internetowym przez Usługobiorcę, która posiada wartość dla Strony ujawniającej ją, a która jest możliwa do zidentyfikowania jako informacja stanowiąca tajemnicę Przedsiębiorstwa i nie jest powszechnie znana;
 • „Danych Osobowych”należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 • „Administratorze Danych Osobowych”należy przez to rozumieć Syneriz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska nr 111, 00-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730510, NIP: 5252750039, REGON: 380201801, kapitał zakładowy: 10.000.00 zł, e- mail: biuro@rodocomfort.pl – jako osoba prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
 • „Regulaminie”– należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
 • „Regulaminie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych”– należy przez to rozumieć Regulamin Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w związku ze świadczeniem Usług przez Syneriz Sp. z o.o. za pomocą Serwisu Internetowego RODOcomfort, który jest komplementarny wobec Regulaminu i stanowi jego uzupełnienie;
 • „UŚUDE” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
 • „RODO”– należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Serwis Internetowy, działający on-line za pośrednictwem witryny rodocomfort.pl, stanowi platformę internetową, za pomocą której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi polegające na udostępnieniu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu Internetowego polegających między innymi na umożliwieniu Usługobiorcy, w ramach posiadanego przez niego Konta Usługobiorcy, zarządzania dokumentacją związaną z realizacją obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zarządzania upoważnieniami pracowników do przetwarzania Danych Osobowych, prowadzenia Rejestrów, mapowania procesów związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz generowania wzorcowej dokumentacji wymaganej przepisami RODO.
 2. Serwis Internetowy może być wykorzystywany wyłącznie do jednego Przedsiębiorstwa.
 3. W okresie korzystania z Usługi, Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego wyłącznie on-line, w sposób określony w Regulaminie, pod warunkiem zapewnienia przez Usługobiorcę i na jego koszt dostępu do Internetu i odpowiedniego sprzętu komputerowego określonego w § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Serwis Internetowy jest dostępny dla Usługobiorcy w okresie korzystania przez niego z Usługi, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Serwisu Internetowego dla Usługobiorcy celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności świadczenia Usług na potrzeby napraw, konserwacji, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności. Usługodawca dołoży starań, aby planowane przerwy techniczne, związane z przerwą w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego odbywały się w godzinach pomiędzy godziną 18.00 a godziną 7.00 dnia następnego.
 6. Wszelkie przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu uznaje się za zgodne i dopuszczalne w ramach Umowy i nie mogące rodzić żadnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Zmiany funkcjonalności Serwisu Internetowego w dowolnej chwili, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności;
  2. Zmiany zakresu świadczonych Usług oraz dodawania i usuwania Usług;
  3. Zmiany w dowolnym momencie Pakietu, zgodnie z obowiązującym na dany moment Cennikiem, jeżeli zakres funkcjonalny nowego Pakietu jest identyczny bądź lepszy od Pakietu dotychczas używanego przez Usługobiorcę;
  4. Zmiany obszarów funkcjonalności poprzez dodawanie bądź usuwanie obszarów funkcjonalności.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia Serwisu Internetowego w tym praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na podmiot trzeci za uprzednim powiadomieniem Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wykonywania działalności w zakresie prowadzenia Serwisu Internetowego po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. W wypadku zaprzestania przez Usługodawcę wykonywania takiej działalności, gwarantuje on Usługobiorcy dostęp do Serwisu Internetowego jeszcze przez 3 miesiące od dnia zakończenia prowadzenia działalności przez Usługodawcę oraz eksport wszystkich stworzonych dokumentów, w tym Wzorów Dokumentów i Rejestrów w formacie PDF.

4 ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego, niezależnie od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu, jest akceptacja postanowień Regulaminu I Regulaminu Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, rejestracja Konta Usługobiorcy w Serwisie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Usługodawcę oraz wniesienie opłaty zgodnie z Cennikiem przez Usługobiorcę.
 2. Poprzez zarejestrowanie Konta Usługobiorcy oraz akceptację postanowień Regulaminu i Regulaminu Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, Usługobiorca składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Podczas rejestracji Konta Usługobiorcy wprowadza on ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i hasło. Usługobiorca ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.
 4. Podczas rejestracji Konta Usługobiorcy podaje on dane, które mogą obejmować:
  1. Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej;
  2. Adres Elektroniczny;
  3. Siedzibę;
  4. Numer telefonu;
  5. Numer NIP, REGON;
  6. Dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym.
 5. W celu rejestracji Konta Usługobiorcy powinien on:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie Internetowym;
  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe.
 6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Usługobiorcy powinny dotyczyć Usługobiorcy zamawiającego Usługę oraz powinny być poprawne.
 7. Podczas rejestracji Konta Usługobiorcy na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres Elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Usługobiorcy w Serwisie Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta Usługobiorcy.
 8. Po zakończeniu procesu rejestracji Konta Usługobiorcy otrzymuje on dostęp do Konta Usługobiorcy oraz informację określającą zasady uiszczenia opłaty.
 9. Aktywacja Konta Usługobiorcy jest dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy.
 10. Usługobiorca ma prawo do poprawienia wpisanych przez siebie danych w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji Konta Usługobiorcy. W celu zmiany informacji wpisanych w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji Konta Usługobiorcy Usługobiorca powinien zalogować się w Serwisie Internetowym, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. W celu dokonania zmiany danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji Konta Usługobiorcy, Usługobiorca powinien zatwierdzić je.
 11. Usługodawca nie jest zobowiązany do przyjęcia rejestracji Konta Usługobiorcy i może odmówić zawarcia Umowy bez podania powodu.
 12. Za dzień zawarcia Umowy uważa się dzień potwierdzenia otrzymania opłaty za Usługę przez Usługodawcę. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o potwierdzeniu otrzymania opłaty i zawarciu Umowy poprzez wysłanie Usługobiorcy wiadomości na podany przy rejestracji Konta Usługobiorcy jego Adres Elektroniczny.
 13. W ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca może mieć dostęp do Pakietów dostępnych w ofercie Usługodawcy, zgodnie z Cennikiem aktualnym w dniu zawierania Umowy.
 14. W ramach każdego Pakietu Usługobiorca ma możliwość skorzystania z udostępnionej przez Usługodawcę Usługi Konsultacji. Usługa Konsultacji płatna jest przed jej uruchomieniem w wysokości i na czas określony w Cenniku.
 15. Warunkiem udzielenia Usługobiorcy wsparcia w ramach Usługi Ochrona RODO jest:
  1. Przesłanie na adres email Usługodawcy skanu pisma wszczynającego postępowanie (data pisma organu nie może być wcześniejsza niż data aktywowania Usługi Ochrona RODO);
  2. Posiadanie aktywnej subskrypcji w Serwisie Internetowym;
  3. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz Regulaminu powierzenia przetwarzania danych;
  4. Brak jakiegokolwiek zadłużenia względem Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu prawnego.
 16. Kontakt podmiotu świadczącego usługi prawne z Usługobiorcą nastąpi w formie korespondencji email lub telefonicznej nie później niż w terminie 8 godzin roboczych w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu pozytywnej weryfikacji przesłanek uprawniających Usługobiorcę do skorzystania z Usługi Ochrona RODO opisanych w ustępie 15 powyżej.
 17. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy możliwe jest przedłużenie Umowy na kolejne 12 miesięcy po uiszczeniu opłaty zgodnie z Cennikiem. Postanowienie §4 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

5 PŁATNOŚĆ

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego jest odpłatne na zasadach określonych w Cenniku przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. W przypadkach wskazanych w §3 ust. 8 pkt. a, b, d Usługodawca ma prawo do zmiany Cennika, w tym podwyższenia wynagrodzenia za świadczenie przez Usługodawcę Usług objętych niniejszym Regulaminem. W przypadku podwyższenia opłaty za Usługi, z których korzysta Usługobiorca, ma on prawo do rozwiązania Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania informacji o podwyższeniu opłaty za Usługi, z których korzysta. Prawo rozwiązania Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy przypadków podniesienia wysokości opłaty wyłącznie na skutek zmiany stawek podatku od towarów i usług mających zastosowanie do Usługi.
 3. Usługobiorca wnosi opłatę za Usługę, wedle wybranego Pakietu, z góry za okres wynikający ze specyfikacji danej Usługi zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu (Okres Rozliczeniowy):
  1. na konto bankowe Usługodawcy nr 20 1050 1012 1000 0090 8037 9861 albo
  2. przy pomocy płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych.
 4. Wniesienia opłaty należy dokonać w terminie 1 dnia od otrzymania zawiadomienia o obligatoryjnym dokonaniu płatności na Adres Elektroniczny podany przez Usługobiorcę lub od dnia otrzymania ww. zawiadomienia za pośrednictwem Konta Usługobiorcy.
 5. Usługodawca dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości opłaty, o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 6. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Usługobiorca w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 7. Usługodawca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikujących Usługobiorcy związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Usługobiorcę.
 8. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą opłaty. Wszelkie dodatkowe opłaty powiązane z dokonaniem płatności obciążają Usługobiorcę.
 9. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że w okresie oczekiwania na dokonanie płatności, Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług.
 10. W razie wypowiedzenia Umowy w czasie trwania Okresu Rozliczeniowego Konto Usługobiorcy pozostanie aktywne do końca opłaconego przez niego Okresu Rozliczeniowego, z wyłączeniem wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę w przypadkach o których mowa w § 6 ust. 6.
 11. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Usługobiorcę Adres Elektroniczny lub udostępnianie ich przez Usługodawcę w ramach Konta Usługobiorcy.
 12. Usługodawca po otrzymaniu opłaty na jego konto bankowe przekaże Usługobiorcy drogą elektroniczną fakturę.
 13. Usługobiorca zobowiązuje się z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem informować Usługodawcę w formie wiadomości e-mail wysłanej na Adres Elektroniczny: biuro@rodocomfort.pl o zmianie Adresu Elektronicznego do doręczeń faktur, o których mowa w §5 ust. 11.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie faktury, wynikające z niedopełnienia przez Usługobiorcę obowiązku określonego w §5 ust. 13.
 15. Usługobiorca akceptuje fakt, że zgoda określona w §5 ust. 11 nie wyłącza prawa Usługodawcy do przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie papierowej.

6 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 1. Rozwiązanie albo wygaśnięcie Umowy może nastąpić tylko w okolicznościach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa i na zasadach tam wskazanych lub w okolicznościach wskazanych w Regulaminie.
 2. Umowa między Stronami pozostaje w mocy do momentu jej wygaśnięcia lub rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługobiorcę w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługodawca dokona potwierdzenia rozwiązania Umowy poprzez wysłanie Usługobiorcy wiadomości na podany przez Usługobiorcę, podczas rejestracji Konta Usługobiorcy, Adres Elektroniczny. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy wszelkie wpłacone środki na poczet świadczenia Usług zostaną przeznaczone na czynności techniczne związane z zamknięciem Konta Usługobiorcy i nie podlegają zwrotowi na rzecz Usługobiorcy.
 4. Umowa wygasa z końcem ostatniego opłaconego przez Usługobiorcę Okresu Rozliczeniowego. Wraz z wygaśnięciem Umowy wygasa dostęp do powiązanego z nią Konta Usługobiorcy.
 5. Umowa wygasa również w razie:
  1. Śmierci albo likwidacji Usługobiorcy;
  2. Likwidacji Usługodawcy albo zaprzestania prowadzenia przez Usługodawcę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 9).
 6. Usługodawca ma prawo według swego wyboru zawiesić wykonywanie Umowy albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz bez uprzedzenia zablokować dane Konto Usługobiorcy jeśli Usługobiorca:
  1. opóźnia się w zapłacie opłaty lub jej części o co najmniej 7 dni kalendarzowych;
  2. narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa;
  3. umożliwia dostęp do swojego Konta Usługobiorcy osobom nieuprawnionym;
  4. korzysta z Konta Usługobiorcy niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności niezgodnie z postanowieniami §10 ust. 5;
  5. korzysta z Konta Usługobiorcy w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  6. wykonuje operacje zagrażające naruszeniem stabilności i prawidłowości pracy Serwisu Internetowego, jak również zagrażające bezpieczeństwu danych innych Usługobiorców.
 7. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 6, Usługodawca ma prawo zablokowania Konta Usługobiorcy również za okres, za który Usługobiorca dokonał już płatności.
 8. W przypadku zablokowania Konta Usługobiorcy przez Usługodawcę w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 6, Usługobiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy, w szczególności Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za niewykorzystany przez niego Okres Rozliczeniowy z uwagi na przeznaczenie tych środków na czynności techniczne związane z zamknięciem Konta Usługobiorcy.
 9. Usługodawca zastrzega prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym za zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Usługobiorcę proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
 2. W ramach świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy może dochodzić do przetwarzania przez Usługodawcę Danych Osobowych Usługobiorcy, a także Danych Osobowych pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz klientów Usługobiorcy. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym odbywa się na podstawie Regulaminu Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych dostępnego tutaj/link.
 3. Usługodawca korzysta na Serwisie Internetowym z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Usługobiorcy coraz doskonalsze funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Usługodawcę technologii dostępne są w Polityce cookies dostępnej tutaj/link.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych Usługobiorca znajdzie w Polityce Prywatności dostępnej tutaj/link.

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie przyznaje gwarancji żadnego rodzaju zarówno w odniesieniu do świadczonych przez Usługodawcę Usług, jak i co do Serwisu Internetowego oraz treści w nim zawartych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub niezapisanie treści w Koncie Usługobiorcy.
 2. Wszelkie dane są wprowadzane do Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę lub osoby przez niego wyznaczone za pośrednictwem Konta Usługobiorcy. Usługobiorcy zakazuje się przy wprowadzaniu do Serwisu Internetowego dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność dokonywania przez Usługobiorcę czynności lub wprowadzonych jakichkolwiek danych w Serwisie Internetowym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w wyniku:
  1. celowego lub przypadkowego nieprawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu Internetowego;
  2. zmian wprowadzonych w Serwisie Internetowym lub otoczeniu technologicznym Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę lub inny podmiot działający na rzecz Usługobiorcy w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub faktycznego;
  3. celowego lub przypadkowego dostępu do Serwisu Internetowego lub otoczenia technologicznego Serwisu Internetowego przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające odpowiednich kwalifikacji – zarówno osoby trzecie, jak i osoby związane z Usługobiorcą w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub faktycznego;
  4. celowego lub przypadkowego zniszczenia sprzętu koniecznego do użytkowania Serwisu Internetowego lub otoczenia technologicznego Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę, osoby trzecie, jak i przez osoby związane z Usługobiorcą w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub faktycznego;
  5. jakiegokolwiek działania celowego lub przypadkowego (także zdalnego) nakierowanego na Usługodawcę, Serwis Internetowy lub otoczenie technologiczne Serwisu Internetowego dokonywanego przez jakikolwiek podmiot trzeci, zarówno za wiedzą lub zgodą Usługobiorcy, jak i bez wiedzy czy zgody Usługobiorcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie, utratę lub zniekształcenie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu Internetowego, wynikłe z jakiejkolwiek innej przyczyny niż wina umyślna Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń oraz sieci telekomunikacyjnych i informatycznych niebędących pod kontrolą Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę, w tym nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji i Wzorów Dokumentów zamieszczonych na Serwisie Internetowym lub posłużenia się takimi informacjami lub Wzorami Dokumentów przez Usługobiorcę lub inne osoby trzecie. W szczególności Usługobiorca przyjmuje do wiadomości fakt, że dostarczone za pomocą Serwisu Wzory Dokumentów mają postać dokumentacji wzorcowej i w zależności od konkretnego przypadku ich treść może wymagać dostosowania do sytuacji Usługobiorcy, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Zarówno dostarczone Wzory Dokumentów jak i informacje przekazane Usługobiorcy w trakcie świadczenia Usług nie mają charakteru porad prawnych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, poniesione przez Usługobiorcę, powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jak również w wyniku czasowego braku dostępu do danych lub utraty danych.
 9. W zakresie dozwolonym prawem, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie szkody pośrednie, utracone korzyści, czyste straty finansowe, utratę wizerunku wynikające lub związane z wykonywaniem przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z Umowy.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie bądź niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy zawartej z Usługobiorcą, jeżeli opóźnienie bądź niewykonanie było skutkiem działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i na które nie miał wpływu. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu Internetowego, a których działalność jest niezależna od Usługodawcy.
 11. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy, niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Usługobiorcy lub osoby trzeciej, ograniczona jest do równowartości kwot zapłaconych przez Usługobiorcę za Usługę w okresie trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę, w której doszło do zdarzenia wywołującego szkodę, z wyłączeniem kwot składających się na Usługę Konsultacje. Usługobiorca niniejszym zwalnia Usługodawcę z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.
 12. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

9 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Warunkiem korzystania z Systemu Internetowego jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:
  1. Połączenie z siecią Internet;
  2. Dostęp do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  3. Posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows (w jednej z dwóch najnowszych oficjalnych wersji), min. 2 GB RAM, rozdzielczość min. 1024×768 w trybie high color, 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej;
  4. Prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa w najnowszej oficjalnej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;
  5. Możliwość uruchomienia apletów Java w przeglądarce internetowej;
  6. W przypadku korzystania z Usługi pobrania plików (Wzorów Dokumentów) – także posiadanie i zainstalowanie przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytywanie lub zapisywanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, XLS lub MP3.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu Internetowego, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Usługobiorcy nie spełniają wskazanych w §9 ust. 1 wymagań technicznych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmierne przeciążone łącze internetowe Usługobiorcy, a także inne łącza międzyoperatorskie. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego wywołane niedozwoloną ingerencją Usługobiorcy lub osób trzecich, także zdalną, niezależną od Usługodawcy.
 4. Koszt dostosowania do wymogów technicznych określonych w §9 ust. 1 w całości ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu Internetowego dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu Internetowego lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Usługobiorcę z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

10 PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis Internetowy oraz jego poszczególne elementy, znaki towarowe i inne zawarte w nim oznaczenia i treści są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm.).
 2. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie Internetowym stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługobiorca ma prawo korzystać z Serwisu Internetowego i zawartych w nim treści w celu realizacji swoich uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie. Wykupienie przez Usługobiorcę Usługi na zasadach określonych w Regulaminie tożsame jest z udzieleniem Usługobiorcy przez Usługodawcę prawa do korzystania z Serwisu Internetowego lub jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.
 4. W ramach określonego w §10 ust. 3 prawa do korzystania z Serwisu Internetowego Usługobiorca ma prawo korzystać, w tym edytować Wzory Dokumentów, z zastrzeżeniem, że każdy Wzór Dokumentu musi zawierać ustalone przez Usługodawcę, określenie słowne lub znak graficzny wyraźnie określający źródło pochodzenia Wzoru Dokumentu.
 5. W zakresie prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, o którym mowa w §10 ust. 3, Usługobiorca nie ma prawa do:
  1. zbywania ani udostępniania dostępu do Serwisu Internetowego i jego treści na rzecz jakichkolwiek innych podmiotów niebędących stroną Umowy bez pisemnej zgody Usługodawcy;
  2. wykorzystywania Serwisu Internetowego do więcej niż jednego Przedsiębiorstwa;
  3. publicznego rozpowszechniania ani komercyjnego oferowania dostępu do Serwisu Internetowego i treści w nim zawartych;
  4. sprzedaży, wypożyczenia, wynajmu czy też odstąpienia zarówno Usługi, jak i Wzorów Dokumentów dzięki niej uzyskanych innym podmiotom bez pisemnej zgody Usługodawcy;
  5. udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych Wzorów Dokumentów lub dalszego ich przekazywania na rzecz innych podmiotów;
  6. przystosowywania, zmieniania układu lub wprowadzenia jakichkolwiek zmian w Serwisie Internetowym – zarówno w całości jak i w części, z wyłączeniem miejsc/rubryk przeznaczonych do edycji przez Usługobiorcę;
  7. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu Internetowego i materiałach towarzyszących;
  8. modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu Internetowego;
  9. wykonywania kopii programów i treści będących elementami Serwisu Internetowego, za wyjątkiem Wzorów Dokumentów oraz tych elementów Usługi, które zostały przeznaczone do eksportu lub pobrania przez Usługobiorcę;
  10. samodzielnego oddzielania od całości Serwisu Internetowego jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę;
  11. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu Internetowego oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, w tym wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie Internetowym zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę;
  12. przeniesienia praw wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Strony zgodnie ustalają, że za każdy przypadek naruszenia postanowień §10 ust. ppkt 1-12, w tym za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania Dokumentów Wzorcowych Usługobiorca oraz podmiot dokonujący naruszenia zapłacą solidarnie Usługodawcy karę umowną w wysokości 2500 zł a każdy przypadek naruszenia. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
 7. Usługobiorca gwarantuje Usługodawcy, że korzystanie przez niego z Serwisu Internetowego nie będzie naruszało przepisów prawa ani praw osób trzecich oraz nie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty przez Usługodawcę jakichkolwiek opłat lub odszkodowań na rzecz osób trzecich, w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.
 8. Publikacja w ramach Serwisu Internetowego materiałów (w szczególności wstawianie logo, umieszczanie zdjęć lub obrazów, publikowanie i udostępnianie dokumentów i publikacji w formie plików elektronicznych, pisanie i wysyłanie powiadomień tekstowych) przez Usługobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem przez niego, iż posiada stosowne prawa do publikacji danego materiału. Usługobiorca jest uprawniony z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych, praw do rozpowszechniania wizerunku, praw do baz danych, praw własności przemysłowej i innych praw do treści wszelkich informacji lub przekazów w zakresie niezbędnym do dokonania tych czynności zgodnie z prawem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikające z naruszenia prawa w związku z publikacją takich materiałów przez Usługobiorcę.
 9. W przypadku wprowadzenia przez Usługobiorcę do Serwisu Internetowego nowych funkcjonalności na podstawie idei wskazanej przez Usługobiorcę, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że twórcą i wyłącznie uprawnionym z tytułu osobistych i majątkowych praw autorskich do tej funkcjonalności będzie wyłącznie Usługodawca, a Usługobiorcy nie należy się z tytułu wskazania idei wynagrodzenie.

11 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usług określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczania dotyczących Serwisu Internetowego drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny Usługodawcy biuro@rodocomfort.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy, tj. Syneriz Sp. z o.o., ul. Marszałkowska nr 111, 00-102 Warszawa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać:
  1. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres przedsiębiorcy, Adres Elektroniczny);
  2. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacja związana z brakiem możliwości skorzystania z Usługi, gdy zapłata następowała poprzez przelew bankowy lub system płatności winna być kierowana do podmiotu realizującego zapłatę, tj. odpowiednio banku lub dostawcy usług płatniczych zgodnie z odpowiednim regulaminem świadczenia tych usług.
 4. W przypadku, gdy reklamacja składana jest do Usługobiorcy i związana jest z brakiem zapłaty za Usługę wykonaną za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, to powinna ona zawierać, oprócz danych wskazanych w §11 ust. 2, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności, a także metodzie i rodzaju tej płatności oraz systemie płatności, który był wykorzystywany do dokonania zapłaty.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja będzie wymagała uzupełnienia to zostanie ona rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania uzupełnionej reklamacji.
 6. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Brak elementów, o których mowa w §11 ust. 2 lub ust. 4 uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji związanych z dokonaniem płatności.

12 POUFNOŚĆ

 1. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczonych Usług w Serwisie Internetowych nie ma dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę. Wyjątek stanowi Usługa Konsultacji, w której Usługobiorca udostępnia Usługodawcy dane wprowadzone przez niego do Serwisu Internetowego celem udzielania przez Usługodawcę porad lub rozwiązania problemu Usługobiorcy dotyczącego świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowych Usług.
 2. W ramach świadczenia przez Usługodawcę Usług w Serwisie Internetowym zobowiązuje się on do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych uzyskanych w związku ze skorzystaniem przez Usługobiorcę z Usługi Konsultacji.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystania Informacji Poufnych jedynie w celach związanych z wzajemną współpracą regulowaną niniejszym Regulaminem oraz w związku z powierzeniem przetwarzania Danych Osobowych, o którym mowa w §7 ust. 2. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje również informacje, które zostały ujawnione Usługodawcy przed zawarciem Umowy, w tym informacje z zastrzeżeniem zachowania poufności.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych jedynie tym pracownikom bądź osobom współpracującym z Usługodawcą na innej podstawie niż stosunek pracy, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp. Usługodawca jednocześnie zapewnia, że osoby wymienione w zdaniu poprzednim będą zobowiązane do zachowania w poufności Informacji Poufnych co najmniej w stopniu wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik i współpracownik otrzymujący Informacje Poufne, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę Przedsiębiorstwa nie ujawni tych Informacji Poufnych, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Usługobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników i współpracowników, którym udostępnił Informacje Poufne, jak za swoje własne.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony przed kradzieżą, utratą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych do przekazanych Informacji Poufnych.
 8. Strony ustalają, że obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które są powszechnie znane, z zastrzeżeniem, że nie stały się one powszechnie znane w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W wypadku, gdy Usługodawca otrzyma żądanie ujawnienia Informacji Poufnych w całości bądź w części od uprawnionego organu, Sądu lub innego podmiotu, Usługodawca, o ile będzie to dopuszczalne zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Usługobiorcy o otrzymaniu takiego żądania oraz okolicznościach jemu towarzyszących, w szczególności o wskazanym zakresie ujawnienia i podmiotu na rzecz którego ujawnienie ma nastąpić, o ile takie działanie nie będzie sprzeczne z prawem, oraz do skonsultowania się Usługobiorcą w kwestii zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia, bądź zmniejszenia zakresu realizacji takiego żądania.
 10. Wszystkie Informacje przekazane w ramach współpracy między Stronami regulowanej niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych pozostaną własnością Usługobiorcy i nie będą kopiowane bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej.
 11. Usługodawca oświadcza, że stosuje środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych o stopniu zabezpieczenia odpowiednim, w jakim stosuje się zabezpieczenia do przysłania plików jpk (Jednolity Plik Kontrolny).
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w przypadku informacji, które zostaną przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę, a których całość lub jakakolwiek część będą stanowiły podstawę rozwoju Serwisu Internetowego lub jakiejkolwiek z posiadanych przez niego funkcjonalności, w tym jego zmiany, usunięcia, aktualizacji, rozszerzenia, dodania nowych funkcjonalności, itp. W razie wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że całość lub jakakolwiek część informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi Informacji Poufnych.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 27.09.2018
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany i jednocześnie zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie pllub umieszczenie stosownej informacji w Koncie Usługobiorcy.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Regulamin

RodoComfort © 2018