RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to narzędzie, które ma nie pozwolić na identyfikację danej osoby, ma zapobiec "wyciekowi" danych jej dotyczących do nieuprawnionego podmiotu. Wskutek zaś już zaistnienia działań niepożądanych, tj. w przypadku przetwarzania informacji osoby bez jej uprzedniej zgody, celem regulacji unijnej jest...

3.4.2019 r. Prezydent podpisał tekst rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Nowelizacja uwidoczniona na stronie Rządowego Centrum Legislacji, uchwalona przez Sejm i przyjęta przez Senat ma zapewnić harmonizację przepisów unijnych z regulacjami prawa krajowego, w szczególności...

Prezes UODO nałożył pierwszą karę, w związku z naruszeniem RODO. Karę otrzymała jedna z firm zajmujących się dostarczaniem informacji o kontrahentach. W decyzji  zarzuca się jej, że nie dopełniła obowiązku informacyjnego wobec osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W sumie naruszenie dotyczy danych 3,6 mln osób prowadzących...

Stwierdziłeś naruszenie przepisów RODO? Jesteś uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych! Kto może złożyć skargę? Każda osoba fizyczna, która stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych zachodzi w sposób niepoprawny może wnieść skargę do Prezesa UODO. Możliwe jest również złożenie skargi w przypadku...

Jak i gdzie zgłosić naruszenie? Zgodnie z artykułem 33 RODO administrator jest zobowiązany zgłosić naruszenie danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu. W Polsce odpowiednim organem, do którego zgłoszenie powinno być kierowane jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. By zrealizować ciążący na administratorze obowiązek należy wypełnić i wysłać...

Monitoring pracowników a ochrona danych osobowych W związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zmianie uległy  przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego pracowników. 25 maja bieżącego roku do kodeksu pracy został dodany artykuł 222szczegółowo opisujący zasady prowadzenia monitoringu przez pracodawców. Kiedy może być prowadzony...

RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych (IOD). Kim jest IOD i kto ma obowiązek jego powołania? IOD jest niejako ekspertem ds. przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie. Do jego zadań należy m.in. informowanie administratora i pracowników o ich obowiązkach z zakresu ochrony danych, przeprowadzanie...

Urząd Ochrony Danych Osobowych razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował poradnik Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.Został on zaprezentowany przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytę Bielak–Jomaa 24 sierpnia bieżącego roku. Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień...

Trwają prace nad tworzeniem kodeksów postępowań! Co to jest kodeks postępowania? Kodeks postępowania to publikacja, która powstaje na mocy artykuły 40 RODO. Ma on na celu wyszczególnienie precyzyjnych zasad i reguł związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz dbaniem o ich bezpieczeństwo w ramach określonych kategorii administratorów...