Projekt zmian do RODO 2019 w obrębie Kodeksu pracy

3.4.2019 r. Prezydent podpisał tekst rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Nowelizacja uwidoczniona na stronie Rządowego Centrum Legislacji, uchwalona przez Sejm i przyjęta przez Senat ma zapewnić harmonizację przepisów unijnych z regulacjami prawa krajowego, w szczególności poprzez usunięcie przepisów, sprzecznych bądź powielonych w rozporządzeniu o RODO.

Projekt nowelizuje ponad 100 ustaw, w tym unormowania Kodeksu pracy w zakresie art. 221 KP, art. 222 KP oraz 229 KP. Zaproponowane zmiany przewidują konieczność przedkładania pracodawcy na jego żądanie danych osobowych, w tym informacji o posiadanych kwalifikacjach, czy przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Tym samym, zgodnie z przyjętym standardem, osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub pracownik celem upoważnienia pracodawcy do przetwarzania ich danych osobowych, zobowiązany/a jest do jednoczesnego przedłożenia pisemnej zgody. Szczególnie wartym uwagi jest zapis stanowiący, że brak takiej zgody,  lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę (art. 5 pkt. 2 Projektu).

Dokument rządowy wzmiankuje także o zasięgu monitoringu w zakładzie pracy. Do katalogu pomieszczeń wyłączonych z możliwości jego zainstalowania w obecnym brzmieniu przepisów tj. do pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, dodaje pomieszczenia udostępniane zakładowej organizacji związkowej. W przypadku, gdy  stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, przepis dopuszcza uaktywnienie monitoringu. Powyższe przesłanki nie mogą jednocześnie powodować naruszenia godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.  Novum stanowi regulacja o wymogu uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, bądź zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy w przypadku, gdy nadzór poprzez rejestr obrazu objąć ma pomieszczenia sanitarne.

Zmiany natomiast odnoszące się do art. 229 KP mają przede wszystkich zabezpieczyć poufność dokumentacji lekarskiej pracownika – obostrzenie w zakresie tego artykułu wiążą pracodawcę. Dokumety będące przedmiotem żądania pracodawcy jako podstawy stwierdzającej brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku czy stanowiące podstawę do skierowania na badania, muszą być przez pracodawcę przechowywane i zwracane natychmiast w przypadku, gdy pracownik nie spełnia wymogów do pracy na danym stanowisku pracy w oparciu o przedstawioną dokumentację lekarską.