Jak złożyć skargę do UODO

Stwierdziłeś naruszenie przepisów RODO? Jesteś uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych!

  • Kto może złożyć skargę?

Każda osoba fizyczna, która stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych zachodzi w sposób niepoprawny może wnieść skargę do Prezesa UODO. Możliwe jest również złożenie skargi w przypadku naruszenia danych innej osoby. W takiej sytuacji potrzebne jest jednak pełnomocnictwo udzielone przez tę osobę do jej reprezentowania w postępowaniu przed Prezesem Urzędu.

  • Jak złożyć skargę?

Istnieją dwie możliwości wniesienia skargi. Pierwsza z nich zakłada złożenie tradycyjnej skargi, w tym skargi do protokołu w siedzibie Prezesa UODO. Drugi sposób to złożenie skargi elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa UODO. Należy jednak pamiętać, że przed złożeniem skargi należy zwrócić się do administratora podejrzanego o nieprawidłowe przetwarzanie w celu realizacji swoich uprawnień.

  • Jakie wymogi musi spełniać skarga?

Każda skarga złożona do Prezesa UODO musi zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego skargę;
  2. jego własnoręczny podpis;
  3. wskazanie podmiotu, na który składana jest skarga (pełną nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania);
  4. dokładny opis naruszenia;
  5. żądanie tj. wskazanie, podjęcia jakich działań składający oczekuje od organu (np. usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, itd.).

Dodatkowo w przypadku skargi elektronicznej konieczne jest opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnienie w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Niezbędny jest również adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Ponadto jeżeli istnieją dowody naruszenia bezpieczeństwa danych należy je dołączyć do skargi.

  • Skutki wniesienia skargi

Należy pamiętać, że wniesienie skargi do Prezesa UODO nie może wiązać się z przyznaniem odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Takie kwestie są rozstrzygane jedynie przed sądem powszechnym. Co więcej składając skargę nie można żądać ukarania karą administracyjną podmiotu, który mógł dopuścić się nieprawidłowości. Jest to wyłączna kompetencja Prezesa UODO.